Espedalskortet

Om Espedalskortet

Espedal Elveeigarlag SA vil med denne registreringen få en bedre oversikt over fisketrykk, som igjen kan bidra til en bedre forvaltning av vassdraget. Inntektene går også til finansiering av lovpålagte oppgaver,
lht. Lov om laksefisk og innlandsfisk, § 25.
Deriblant regulering av fisket, fiskeoppsyn, informasjon, smitteforebyggende tiltak, fangststatistikk og rapportering, kultiveringstiltak og bestandsovervåking.

Ihht Fiskeregler for Espedalselva skal alt utstyr som brukes ifbm fiske desinfiseres før fisket starter. Husk derfor å besøke desinfiseringsstasjonen på Helle før du starter fiske. Les info på oppslagstavlen der.

Kortet kjøpes en gang pr sesong, før fisket starter.

Ungdom under 18år er gratis, og trenger ikke kjøpe kort.

Oppfordrer til å holde oversikt over antall dager man fisker i elva. Det kommer et spørreskjema tilsendt etter sesong(og evt til midtsesongevaluering) der vi ber om svar på antall fiskedøgn så korrekt som mulig.


ENGLISH VERSION

With this registration, Espedal Elveeigarlag SA will get a better overview of fishing pressure, which in turn can contribute to better management of the watercourse. The income also goes to finance statutory tasks,
according to “Lov om laksefisk og innlandsfisk, § 25″.
Including regulation of fishing, fisheries supervision, information, infection prevention measures, catch statistics and reporting, cultivation measures and population monitoring.

According to the Fishing Rules for Espedalselva, all equipment used for fishing must be disinfected before fishing starts. Therefore, remember to visit the disinfection station at Helle before you start fishing. Read info on the notice board there.

The card is bought once per season, before the fishing starts.

Young people under the age of 18 are free and do not need to buy a card.

Encourages you to keep track of the number of days you fish in the river. There will be a questionnaire sent after the season (and possibly for the mid-season evaluation) in which we ask you to answer the number of fishing days as correctly as possible.

Direktelink til å kjøpe Espedalskortet: Link

Espedal Elveeigarlag SA © 2024 -  org.nr: 920 477 828, Forsand i Sandnes kommune
Internettstedet er utviklet av BKL © 2024
Innlogging for rettighetshavere: Logg inn